Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να καθορίσει το μήκος μιας σειράς. Η strcpy λειτουργία χρησιμοποιείται στο αντίγραφο ένα τη σειρά σε άλλη. Η τυποποιημένη βιβλιοθήκη string.h περιέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες για να χειριστεί τις σειρές. Μερικές από τις πιό χρήσιμες λειτουργίες ήταν εδώ.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Μερικές κοινές λειτουργίες σειράς

Η τυποποιημένη βιβλιοθήκη string.h περιέχει πολλές χρήσιμες λειτουργίες για να χειριστεί τις σειρές. Μερικές από τις πιό χρήσιμες λειτουργίες ήταν εδώ.

Η λειτουργία

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για να καθορίσει το μήκος μιας σειράς. Μάθετε ότι η χρήση με το παράδειγμα:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char name[80];
int length;

printf("Enter your name: ");
gets(name);

length = strlen(name);

printf("Your name has %d characters\n", length);
return 0;
}

Και η εκτέλεση του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

Enter your name: Tarun Subhash Tyagi
Your name has 19 characters

Enter your name: Preeti Tarun
Your name has 12 characters

Η strcpy λειτουργία

Η strcpy λειτουργία χρησιμοποιείται στο αντίγραφο ένα τη σειρά σε άλλη. Μάθετε τη χρήση αυτής της λειτουργίας με το παράδειγμα:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
char first[80];
char second[80];

printf("Enter first string: ");
gets(first);

printf("Enter second string: ");
gets(second);

printf("first: %s, and second: %s Before strcpy()\n " , first, second);

strcpy(second, first);

printf("first: %s, and second: %s After strcpy()\n", first, second);
return 0;
}

και η παραγωγή του προγράμματος θα είναι όπως:

Enter first string: Tarun
Enter second string: Tyagi
first: Tarun, and second: Tyagi Before strcpy()
first: Tarun, and second: Tarun After strcpy()

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek