Η λειτουργία strcmp χρησιμοποιείται για να συγκρίνει δύο σειρές από κοινού. Η λειτουργία strcat χρησιμοποιείται για να ενώσει μια σειρά σε άλλη. Το μεταβλητό όνομα μιας σειράς δείχνει τη διεύθυνση βάσεων εκείνης της σειράς. Επομένως, εάν προσπαθούμε να συγκρίνουμε δύο σειρές χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο, θα συγκρίναμε δύο διευθύνσεις.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Η λειτουργία strcmp

Η λειτουργία strcmp χρησιμοποιείται για να συγκρίνει δύο σειρές από κοινού. Το μεταβλητό όνομα μιας σειράς δείχνει τη διεύθυνση βάσεων εκείνης της σειράς. Επομένως, εάν προσπαθούμε να συγκρίνουμε δύο σειρές χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο, θα συγκρίναμε δύο διευθύνσεις, οι οποίες προφανώς δεν θα ήταν ποτέ οι ίδιες δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσουν δύο τιμές στην ίδια θέση.

if (first == second) /* Δεν μπορεί ποτέ να γίνει για να συγκρίνει τις σειρές */

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί τη λειτουργία strcmp για να συγκρίνει δύο σειρές:

#include <string.h>
int main()
{
char first[80], second[80];
int t;
for(t=1;t<=2;t++)
{
printf("\nEnter a string: ");
gets(first);

printf("Enter another string: ");
gets(second);

if (strcmp(first, second) == 0)
puts("The two strings are equal");

else
puts("The two strings are not equal");
}
return 0;
}

Και η εκτέλεση του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

Enter a string: Tarun
Enter another string: tarun
The two strings are not equal

Enter a string: Tarun
Enter another string: Tarun
The two strings are equal

Η λειτουργία strcat

Η λειτουργία strcat χρησιμοποιείται για να ενώσει μια σειρά σε άλλη. Δείτε πώς; Με τη βοήθεια του παραδείγματος:

#include <string.h>
int main()
{
char first[80], second[80];

printf("Enter a string: ");
gets(first);

printf("Enter another string: ");
gets(second);

strcat(first, second);

printf("The two strings joined together: %s\n",
first);
return 0;
}

Και η εκτέλεση του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

Enter a string: Data
Enter another string: Recovery
The two strings joined together: DataRecovery

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek