Το πέρασμα γ από τη λειτουργία αξίας καταλαβαίνει με το παράδειγμα

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δείτε ένα άλλο πέρασμα γ από το παράδειγμα αξίας για να το καταλάβετε καλύτερα. Το ακόλουθο παράδειγμα μετατρέπει έναν αριθμό 1 και 30.000 που δακτυλογραφούνται μεταξύ από το χρήστη στις λέξεις.

#include <stdio.h>
void do_units(int num);
void do_tens(int num);
void do_teens(int num);

int main()
{
int num, residue;
do
{
printf("Enter a number between 1 and 30,000: ");
scanf("%d", &num);
} while (num < 1 || num > 30000);
residue = num;

printf("%d in words = ", num);
do_tens(residue/1000);

if (num >= 1000)
printf("thousand ");
residue %= 1000;
do_units(residue/100);

if (residue >= 100)
{
printf("hundred ");
}

if (num > 100 && num%100 > 0)
printf("and ");

residue %=100;
do_tens(residue);
putchar('\n');
return 0;
}

void do_units(int num)
{
switch(num)
{
case 1:
printf("one ");
break;
case 2:
printf("two ");
break;
case 3:
printf("three ");
break;
case 4:
printf("four ");
break;
case 5:
printf("five ");
break;
case 6:
printf("six ");
break;
case 7:
printf("seven ");
break;
case 8:
printf("eight ");
break;
case 9:
printf("nine ");
}
}
void do_tens(int num)
{
switch(num/10)
{

case 1:
do_teens(num);
break;
case 2:
printf("twenty ");
break;
case 3:
printf("thirty ");
break;
case 4:
printf("forty ");
break;
case 5:
printf("fifty ");
break;
case 6:
printf("sixty ");
break;
case 7:
printf("seventy ");
break;
case 8:
printf("eighty ");
break;
case 9:
printf("ninety ");
}
if (num/10 != 1)
do_units(num%10);
}

void do_teens(int num)
{
switch(num)
{
case 10:
printf("ten ");
break;
case 11:
printf("eleven ");
break;
case 12:
printf("twelve ");
break;
case 13:
printf("thirteen ");
break;
case 14:
printf("fourteen ");
break;
case 15:
printf("fifteen ");
break;
case 16:
printf("sixteen ");
break;
case 17:
printf("seventeen ");
break;
case 18:
printf("eighteen ");
break;
case 19:
printf("nineteen ");
}
}

και η παραγωγή του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

Enter a number between 1 and 30,000: 12345
12345 in words = twelve thousand three hundred and forty five

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek