Ο μεταγλωττιστής γ έχει μια βιβλιοθήκη κατανομής μνήμης, καθορισμένος στη μνήμη malloc.h. είναι διατηρημένος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία malloc, και επιστρέφει έναν δείκτη στη διεύθυνση. Παίρνει μια παράμετρο, το μέγεθος της μνήμης που απαιτείται στις ψηφιολέξεις. Δεδομένου ότι οι τύποι στοιχείων έχουν διαφορετικό τα μεγέθη, και malloc επιστρέφουν το διάστημα στις ψηφιολέξεις.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κατανομή μνήμης στο γ

Ο μεταγλωττιστής γ έχει μια βιβλιοθήκη κατανομής μνήμης, καθορισμένος στη μνήμη malloc.h. είναι διατηρημένος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία malloc, και επιστρέφει έναν δείκτη στη διεύθυνση. Παίρνει μια παράμετρο, το μέγεθος της μνήμης που απαιτείται στις ψηφιολέξεις.

Το ακόλουθο παράδειγμα διαθέτει το διάστημα για τη σειρά, "hello world".

ptr = (char *)malloc(strlen("Hello world") + 1);

Ο πρόσθετος ψηφιολέξη πρέπει για να λάβει υπόψη το χαρακτήρα λήξης σειράς, "\0". (Προσροφητικός άνθρακας *) καλείται απόρριμμα, και αναγκάζει τον επιστροφής τύπο για να είναι προσροφητικός άνθρακας *.

Δεδομένου ότι οι τύποι στοιχείων έχουν τα διαφορετικά μεγέθη, και malloc επιστρέφει το διάστημα στις ψηφιολέξεις, είναι ορθή το πρακτική για λόγους φορητότητας να χρησιμοποιηθεί ο χειριστής sizeof κατά διευκρίνιση ενός μεγέθους που διαθέτει.

Το ακόλουθο παράδειγμα διαβάζει μια σειρά στον απομονωτή σειράς χαρακτήρα και διαθέτει έπειτα το ακριβές ποσό μνήμης που απαιτείται και την αντιγράφει σε έναν μεταβλητό αποκαλούμενο "ptr".

#include <string.h>
#include <malloc.h>

int main()
{
char *ptr, buffer[80];

printf("Enter a string: ");
gets(buffer);

ptr = (char *)malloc((strlen(buffer) + 1) *
sizeof(char));

strcpy(ptr, buffer);

printf("You entered: %s\n", ptr);
return 0;
}

Η παραγωγή του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

Enter a string: India is the best
You entered: India is the best

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek