Για να παρέχει ένα σύνολο αρχικών τιμών για τη δομή, Initialisers μπορεί να προστεθεί στη δήλωση δήλωσης. Δεδομένου ότι οι μήνες αρχίζουν σε 1, αλλά η έναρξη σειρών σε μηδέν στο γ, ένα πρόσθετο στοιχείο στη θέση μηδέν κάλεσε τα παλιοπράγματα, έχει χρησιμοποιηθεί στο ακόλουθο παράδειγμα.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δομή Initializers στο γ

Για να παρέχει ένα σύνολο αρχικών τιμών για τη δομή, Initialisers μπορεί να προστεθεί στη δήλωση δήλωσης. Δεδομένου ότι οι μήνες αρχίζουν σε 1, αλλά η έναρξη σειρών σε μηδέν στο γ, ένα πρόσθετο στοιχείο στη θέση μηδέν κάλεσε τα παλιοπράγματα, έχει χρησιμοποιηθεί στο ακόλουθο παράδειγμα.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct month
{
char *name;
char *abbreviation;
int days;
} month_details[] =
{
"Junk", "Junk", 0,
"January", "Jan", 31,
"February", "Feb", 28,
"March", "Mar", 31,
"April", "Apr", 30,
"May", "May", 31,
"June", "Jun", 30,
"July", "Jul", 31,
"August", "Aug", 31,
"September", "Sep", 30,
"October", "Oct", 31,
"November", "Nov", 30,
"December", "Dec", 31
};

int main()
{
int counter;
for (counter=1; counter<=12; counter++)

printf("%s is abbreviated as %s and has %d days\n",
month_details[counter].name,
month_details[counter].abbreviation,
month_details[counter].days);

return 0;
}

Και η παραγωγή θα επιδειχθεί ως εξής:

January is abbreviated as Jan and has 31 days
February is abbreviated as Feb and has 28 days
March is abbreviated as Mar and has 31 days
April is abbreviated as Apr and has 30 days
May is abbreviated as May and has 31 days
June is abbreviated as Jun and has 30 days
July is abbreviated as Jul and has 31 days
August is abbreviated as Aug and has 31 days
September is abbreviated as Sep and has 30 days
October is abbreviated as Oct and has 31 days
November is abbreviated as Nov and has 30 days
December is abbreviated as Dec and has 31 days


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek