Περνώντας τις δομές στις λειτουργίες στο γ ως παράμετρο σε μια λειτουργία, τις δομές μπορούν να περάσουν ως παράμετρος σε μια λειτουργία, ακριβώς όπως οποιοιδήποτε από τους βασικούς τύπους στοιχείων. Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί μια δομή αποκαλούμενη ημερομηνία που έχει περνούν σε μια λειτουργία isLeapYear για να καθορίσει εάν το έτος είναι ένα έτος πηδήματος.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Διάβαση των δομών στις λειτουργίες στο γ

Τις δομές μπορούν να περάσουν ως παράμετρος σε μια λειτουργία, ακριβώς όπως οποιοιδήποτε από τους βασικούς τύπους στοιχείων. Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί μια δομή αποκαλούμενη ημερομηνία που έχει περνούν σε μια λειτουργία isLeapYear για να καθορίσει εάν το έτος είναι ένα έτος πηδήματος.

Κανονικά θα περνούσατε μόνο την αξία ημέρας, αλλά ολόκληρη τη δομή περνούν για να επεξηγήσει τη διάβαση των δομών στις λειτουργίες.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct month
{
char *name;
char *abbreviation;
int days;
} month_details[] =
{
"Junk", "Junk", 0,
"January", "Jan", 31,
"February", "Feb", 28,
"March", "Mar", 31,
"April", "Apr", 30,
"May", "May", 31,
"June", "Jun", 30,
"July", "Jul", 31,
"August", "Aug", 31,
"September", "Sep", 30,
"October", "Oct", 31,
"November", "Nov", 30,
"December", "Dec", 31
};

struct date
{
int day;
int month;
int year;
};

int isLeapYear(struct date d);

int main()
{
struct date d;

printf("Enter the date (eg: 11/11/1980): ");
scanf("%d/%d/%d", &d.day, &d.month, &d.year);

printf("The date %d %s %d is ", d.day,
month_details[d.month].name, d.year);

if (isLeapYear(d) == 0)

printf("not ");
puts("a leap year");

return 0;
}
int isLeapYear(struct date d)
{
if ((d.year % 4 == 0 && d.year % 100 != 0) ||
d.year % 400 == 0)
return 1;
return 0;
}

Και η εκτέλεση του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

Enter the date (eg: 11/11/1980): 9/12/1980
The date 9 December 1980 is a leap year

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek