Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί τον προγραμματισμό γ διαθέτει δυναμικά μια σειρά δομών στα ονόματα και το βαθμό του σπουδαστή καταστημάτων. Οι βαθμοί επιδεικνύονται έπειτα πίσω στο χρήστη στη διαταγή ανόδου.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Το ακόλουθο παράδειγμα διαθέτει δυναμικά μια σειρά δομών στα ονόματα και το βαθμό σπουδαστών καταστημάτων. Οι βαθμοί επιδεικνύονται έπειτα πίσω στο χρήστη στη διαταγή ανόδου.

#include <string.h>
#include <malloc.h>

struct student
{
char *name;
int grade;
};

void swap(struct student *x, struct student *y);

int main()
{
struct student *group;
char buffer[80];
int spurious;
int inner, outer;
int counter, numStudents;

printf("How many students are there in the group: ");
scanf("%d", &numStudents);

group = (struct student *)malloc(numStudents *
sizeof(struct student));

for (counter=0; counter<numStudents; counter++)
{
spurious = getchar();

printf("Enter the name of the student: ");
gets(buffer);
group[counter].name = (char *)malloc((strlen(buffer)+1) * sizeof(char));
strcpy(group[counter].name, buffer);

printf("Enter grade: ");
scanf("%d", &group[counter].grade);
}

for (outer=0; outer<numStudents; outer++)
for (inner=0; inner<outer; inner++)
if (group[outer].grade <
group[inner].grade)

swap(&group[outer], &group[inner]);

puts("The group in ascending order of grades ...");

for (counter=0; counter<numStudents; counter++)

printf("%s achieved Grade %d \n”,
group[counter].name,
group[counter].grade);

return 0;
}

void swap(struct student *x, struct student *y)
{
struct student temp;

temp.name = (char *)malloc((strlen(x->name)+1) *
sizeof(char));

strcpy(temp.name, x->name);
temp.grade = x->grade;

x->grade = y->grade;
x->name = (char *)malloc((strlen(y->name)+1) *
sizeof(char));
strcpy(x->name, y->name);
y->grade = temp.grade;
y->name = (char *)malloc((strlen(temp.name)+1) *
sizeof(char));
strcpy(y->name, temp.name);
}

 

Η εκτέλεση της παραγωγής θα είναι η ακόλουθη:

How many students are there in the group: 4
Enter the name of the student: Anuraaj
Enter grade: 7
Enter the name of the student: Honey
Enter grade: 2
Enter the name of the student: Meetushi
Enter grade: 1
Enter the name of the student: Deepti
Enter grade: 4
The group in ascending order of grades ...

Meetushi achieved Grade 1
Honey achieved Grade 2
Deepti achieved Grade 4
Anuraaj achieved Grade 7

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek