Τώρα δείτε μια πρακτική χρήση της ένωσης είναι προγραμματισμός αποκατάστασης στοιχείων. Πάρτε ένα μικρό παράδειγμα. Το ακόλουθο πρόγραμμα είναι το μικρό πρότυπο του κακού προγράμματος ανίχνευσης τομέα γιατί μια κίνηση δισκετών (α:) εντούτοις αυτό δεν είναι το πλήρες πρότυπο του κακού λογισμικού ανίχνευσης τομέα.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Μια πρακτική χρήση μιας ένωσης στην αποκατάσταση στοιχείων

Τώρα δείτε μια πρακτική χρήση της ένωσης είναι προγραμματισμός αποκατάστασης στοιχείων. Πάρτε ένα μικρό παράδειγμα. Το ακόλουθο πρόγραμμα είναι το μικρό πρότυπο του κακού προγράμματος ανίχνευσης τομέα γιατί μια κίνηση δισκετών (α:) εντούτοις αυτό δεν είναι το πλήρες πρότυπο του κακού λογισμικού ανίχνευσης τομέα.

Εξετάστε το πρόγραμμα:

#include<dos.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int rp, head, track, sector, status;
char *buf;

union REGS in, out;
struct SREGS s;
clrscr();

/* Επαναρυθμίστε το σύστημα δίσκων που μονογράφει στο δίσκο */
printf("\n Resetting the disk system....");

for(rp=0;rp<=2;rp++)
{

in.h.ah = 0;
in.h.dl = 0x00;

int86(0x13,&in,&out);
}

printf("\n\n\n Now Testing the Disk for Bad Sectors....");

/* scan for bad sectors */
for(track=0;track<=79;track++)
{

for(head=0;head<=1;head++)
{

for(sector=1;sector<=18;sector++)
{

in.h.ah = 0x04;
in.h.al = 1;
in.h.dl = 0x00;
in.h.ch = track;
in.h.dh = head;
in.h.cl = sector;
in.x.bx = FP_OFF(buf);
s.es = FP_SEG(buf);

int86x(0x13,&in,&out,&s);

if(out.x.cflag)
{

status=out.h.ah;
printf("\n track:%d Head:%d Sector:%d Status ==0x%X",track,head,sector,status);
}
}
}
}
printf("\n\n\nDone");
return 0;
}

Τώρα δείτε τι η παραγωγή της θα μοιάσει με εάν υπάρχει κακός τομέας στη δισκέτα:

Resetting the disk system....

Now Testing the Disk for Bad Sectors....
track:0 Head:0 Sector:4 Status ==0xA
track:0 Head:0 Sector:5 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:4 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:5 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:6 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:7 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:8 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:11 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:12 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:13 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:14 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:15 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:16 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:17 Status ==0xA
track:1 Head:0 Sector:18 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:5 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:6 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:7 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:8 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:9 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:10 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:11 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:12 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:13 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:14 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:15 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:16 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:17 Status ==0xA
track:1 Head:1 Sector:18 Status ==0xA
track:2 Head:0 Sector:4 Status ==0xA
track:2 Head:0 Sector:5 Status ==0xA
track:14 Head:0 Sector:6 Status ==0xA

Done

Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο να γίνουν κατανοητές οι λειτουργίες και διακόπτει χρησιμοποιημένος σε αυτό το πρόγραμμα για να ελεγχθεί ο δίσκος για τους κακούς τομείς και την επαναρύθμιση του συστήματος δίσκων κ.λπ. αλλά δεν πρέπει να ανησυχήσετε, πρόκειται να μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα στο ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ και να διακόψουμε τα τμήματα προγραμματισμού αργότερα στα επόμενα ερχόμενα κεφάλαια.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek