Η πρόσβαση αρχείων στο γ επιτυγχάνεται με την ένωση ενός ρεύματος με ένα αρχείο. Το γ επικοινωνεί με τα αρχεία χρησιμοποιώντας έναν νέο τύπο στοιχείων αποκαλούμενο δείκτη αρχείων. Το πρόγραμμά σας πρέπει να ανοίξει ένα αρχείο προτού να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε το. Αυτό είναι γίνοντη χρησιμοποίηση η λειτουργία, η οποία επιστρέφει τον απαραίτητο δείκτη αρχείων.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Χειρισμός αρχείων στο γ

Η πρόσβαση αρχείων στο γ επιτυγχάνεται με την ένωση ενός ρεύματος με ένα αρχείο. Το γ επικοινωνεί με τα αρχεία χρησιμοποιώντας έναν νέο τύπο στοιχείων αποκαλούμενο δείκτη αρχείων. Αυτός ο τύπος καθορίζεται μέσα σε stdio.h, και γράφεται ως ΑΡΧΕΊΟ *. Ένας δείκτης αρχείων αποκαλούμενος output_file δηλώνεται σε μια δήλωση όπως

FILE *output_file;

Οι τρόποι αρχείων η λειτουργία

Το πρόγραμμά σας πρέπει να ανοίξει ένα αρχείο προτού να μπορέσει να έχει πρόσβαση σε το. Αυτό είναι γίνοντη χρησιμοποίηση η λειτουργία, η οποία επιστρέφει τον απαραίτητο δείκτη αρχείων. Εάν το αρχείο μην μπορέσει να ανοίξουν για οποιοδήποτε λόγο έπειτα η αξία ΜΗΔΕΝΙΚΗ θα επιστραφεί. Θα χρησιμοποιήσετε συνήθως ως εξής

if ((output_file = fopen("output_file", "w")) == NULL)
fprintf(stderr, "Cannot open %s\n",
"output_file");

παίρνει δύο επιχειρήματα, και τα δύο είναι σειρές, ο πρώτος είναι το όνομα του αρχείου που ανοίγεται, ο δεύτερος είναι χαρακτήρας πρόσβασης, που είναι συνήθως ένα από το ρ, α ή τα αρχεία W κ.λπ. μπορούν να ανοίξουν σε διάφορους τρόπους, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Τρόποι αρχείων

ρ

Ανοίξτε ένα αρχείο κειμένων για την ανάγνωση.

W

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένων για το γράψιμο. Εάν το αρχείο υπάρχει, είναι επικαλυμμένο.

α

Ανοίξτε ένα αρχείο κειμένων επισυνάπτει μέσα τον τρόπο. Το κείμενο προστίθεται στο τέλος του αρχείου.

rb

Ανοίξτε ένα δυαδικό αρχείο για την ανάγνωση.

WB

Δημιουργήστε ένα δυαδικό αρχείο για το γράψιμο. Εάν το αρχείο υπάρχει, είναι επικαλυμμένο.

αβ

Ανοίξτε ένα δυαδικό αρχείο επισυνάπτει μέσα τον τρόπο. Το στοιχείο προστίθεται στο τέλος του αρχείου.

ρ

Ανοίξτε ένα αρχείο κειμένων για την ανάγνωση και το γράψιμο.

W

Δημιουργήστε ένα αρχείο κειμένων για την ανάγνωση και το γράψιμο. Εάν το αρχείο υπάρχει, είναι επικαλυμμένο.

α

Ανοίξτε ένα αρχείο κειμένων για την ανάγνωση και το γράψιμο στο τέλος.

ρ β ή rb

Ανοικτό δυαδικό αρχείο για την ανάγνωση και το γράψιμο.

W β ή WB

Δημιουργήστε ένα δυαδικό αρχείο για την ανάγνωση και το γράψιμο. Εάν το αρχείο υπάρχει, είναι επικαλυμμένο.

ένα β ή ένα αβ

Ανοίξτε ένα αρχείο κειμένων για την ανάγνωση και το γράψιμο στο τέλος.

Οι τρόποι αναπροσαρμογών χρησιμοποιούνται με το fseek, fsetpos και ξανατυλίγουν τις λειτουργίες. Η λειτουργία επιστρέφει έναν δείκτη αρχείων, ή ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ εάν ένα λάθος εμφανίζεται.

Το ακόλουθο παράδειγμα ανοίγει ένα αρχείο, tarun.txt στο μόνο ανάγνωσης τρόπο. Είναι ορθή πρακτική προγραμματισμού να εξεταστεί το αρχείο υπάρχει.

if ((in = fopen("tarun.txt", "r")) == NULL)
{
puts("Unable to open the file");
return 0;
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek