Τα κλείνοντας αρχεία που διαβάζουν το αρχείο, αρχεία είναι κλειστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία fclose. Η λειτουργία feof χρησιμοποιείται για να εξετάσει για το τέλος του αρχείου. Οι λειτουργίες fgetc, fscanf, και fgets χρησιμοποιούνται για να διαβάσουν τα στοιχεία από το αρχείο. Η λειτουργία fscanf μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβάσει τους διαφορετικούς τύπους στοιχείων από το αρχείο.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κλείνοντας αρχεία

Τα αρχεία είναι κλειστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία fclose. Η σύνταξη είναι η ακόλουθη:

fclose(in);

Αρχεία ανάγνωσης

Η λειτουργία feof χρησιμοποιείται για να εξετάσει για το τέλος του αρχείου. Οι λειτουργίες fgetc, fscanf, και fgets χρησιμοποιούνται για να διαβάσουν τα στοιχεία από το αρχείο.

Το ακόλουθο παράδειγμα απαριθμεί το περιεχόμενο ενός αρχείου στην οθόνη, χρησιμοποιώντας fgetc για να διαβάσει στο αρχείο έναν χαρακτήρα σε έναν χρόνο.

#include <stdio.h>
int main()
{

FILE *in;
int key;

if ((in = fopen("tarun.txt", "r")) == NULL)
{

puts("Unable to open the file");
return 0;
}

while (!feof(in))
{
key = fgetc(in);

/* Ο τελευταίος χαρακτήρας που διαβάζεται είναι το τέλος του αρχείου
ο δείκτης έτσι δεν το τυπώνει */
if (!feof(in))
putchar(key);
}

fclose(in);
return 0;
}

Η λειτουργία fscanf μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαβάσει τους διαφορετικούς τύπους στοιχείων από το αρχείο όπως στο ακόλουθο παράδειγμα, υπό τον όρο ότι το στοιχείο στο αρχείο είναι με το σχήμα της σειράς σχήματος που χρησιμοποιείται με το fscanf.

fscanf(in, "%d/%d/%d", &day, &month, &year);

Η λειτουργία fgets χρησιμοποιείται για να διαβάσει ότι διάφοροι χαρακτήρες από ένα αρχείο stdin είναι το τυποποιημένο ρεύμα αρχείων εισαγωγής, και η λειτουργία fgets μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την εισαγωγή.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek