Σε επίπεδο υλικού, το στοιχείο αντιπροσωπεύεται ως δυαδικοί αριθμοί. Η δυαδική αντιπροσώπευση του αριθμού 59 είναι 111011. μπιτ 0 είναι το λιγότερο σημαντικό κομμάτι, και δάγκωσε σε αυτήν την περίπτωση 5 είναι το σημαντικότερο κομμάτι.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Χειριστές Bitwise

Σε επίπεδο υλικού, το στοιχείο αντιπροσωπεύεται ως δυαδικοί αριθμοί. Η δυαδική αντιπροσώπευση του αριθμού 59 είναι 111011. μπιτ 0 είναι το λιγότερο σημαντικό κομμάτι, και δάγκωσε σε αυτήν την περίπτωση 5 είναι το σημαντικότερο κομμάτι.

Κάθε σύνολο κομματιών υπολογίζεται ως 2 στη δύναμη του συνόλου κομματιών. Οι χειριστές Bitwise επιτρέπουν σε σας για να χειριστούν τις μεταβλητές ακέραιων αριθμών σε επίπεδο κομματιών. Οι ακόλουθες επιδείξεις η δυαδική αντιπροσώπευση του αριθμού 59.

δυαδική αντιπροσώπευση του αριθμού 59

bit                         5        4         3         2         1          0
2 power n            32      16        8         4         2          1
set                        1        1         1         0          1          1

Με τρία μπιτ, είναι δυνατό να αντιπροσωπευθούν οι αριθμοί 0 έως 7. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους αριθμούς 0 έως 7 με δυαδική μορφή τους.

Δυαδικά ψηφία

000

0

001

1

010

2

011

3

100

4

101

5

110

6

111

7

Ο ακόλουθος πίνακας απαριθμεί οι χειριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χειριστούν τους δυαδικούς αριθμούς.

Δυαδικά ψηφία

&

Bitwise AND

|

Bitwise OR

^

Bitwise Exclusive OR

~

Bitwise Complement

<< 

Bitwise Shift Left

>> 

Bitwise Shift Right


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek