ΚΑΙ είναι αληθινός μόνο εάν και τα δύο κομμάτια τίθενται, Η είναι αληθινός εάν καθένα κομμάτια τίθενται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αξία μασκών που ελέγχει εάν ορισμένα κομμάτια έχουν τεθεί, εάν θελήσαμε να ελέγξουμε εάν τα κομμάτια 1 και 3 τέθηκαν, μπορέσαμε να καλύψουμε τον αριθμό με 10 (η αξία εάν κομμάτια 1 και 3)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Bitwise AND

ΚΑΙ είναι αληθινός μόνο εάν και τα δύο κομμάτια τίθενται. Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει ότι το αποτέλεσμα του α ΚΑΙ στους αριθμούς 23 και 12.

10111  (23)
01100  (12)  AND
____________________

00100  (result = 4)


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αξία μασκών που ελέγχει εάν ορισμένα κομμάτια έχουν τεθεί. Εάν θελήσαμε να ελέγξουμε εάν τα κομμάτια 1 και 3 τέθηκαν, θα μπορούσαμε να καλύψουμε τον αριθμό με 10 (η αξία εάν κομμάτια 1 και 3) και εξετάζει το αποτέλεσμα ενάντια στη μάσκα.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num, mask = 10;
printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &num);
if ((num & mask) == mask)
puts("Bits 1 and 3 are set");
else
puts("Bits 1 and 3 are not set");
return 0;
}

Bitwise OR

Η είναι αληθινός εάν καθένα κομμάτια τίθενται. Οι ακόλουθες επιδείξεις το αποτέλεσμα του α Ή στους αριθμούς 23 και 12.

10111  (23)
01100  (12)  OR
______________________
11111  (result = 31)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μάσκα που εξασφαλίζει λίγο ή τα κομμάτια έχουν τεθεί. Το ακόλουθο παράδειγμα εξασφαλίζει ότι το κομμάτι 2 τίθεται.

#include <stdio.h>

int main()
{
int num, mask = 4;

printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &num);

num |= mask;

printf("After ensuring bit 2 is set: %d\n", num);

return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek