Αποκλειστικός Η είναι αληθινός εάν είτε τα κομμάτια τίθενται, αλλά όχι και τα δύο, η φιλοφρόνηση είναι κλειστά χειριστής φιλοφρόνησής κάποιου εκείνες οι τραβέρσες το κομμάτι επάνω ή. Εάν εσύ αποκλειστικός Η ένας αριθμός από το, αυτό τεθεί σε μηδέν δεδομένου ότι τα μηδενικά θα παραμείνουν μηδέν και αυτά δεν μπορούν και οι δύο να τεθούν έτσι τίθενται μηδέν.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Bitwise αποκλειστικό Η

Αποκλειστικός Η είναι αληθινός εάν καθένα κομμάτια τίθενται, αλλά όχι και τα δύο. Οι ακόλουθες επιδείξεις το αποτέλεσμα του α αποκλειστικός Ή στους αριθμούς 23 και 12.

10111  (23)
01100  (12)  Exclusive OR (XOR)
_____________________________

11011  (result = 27)

 

Ο αποκλειστικός Η έχει μερικές ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Εάν εσύ αποκλειστικός Η ένας αριθμός από το, αυτό τεθεί σε μηδέν δεδομένου ότι τα μηδενικά θα παραμείνουν μηδέν και αυτά δεν μπορούν και οι δύο να τεθούν έτσι τίθενται μηδέν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, εάν αποκλειστικός Η ένας αριθμός με έναν άλλο αριθμό, έπειτα αποκλειστικός Η το αποτέλεσμα με τον άλλο αριθμό πάλι, το αποτέλεσμα είστε ο αρχικός αριθμός. Μπορείτε να δοκιμάσετε αυτό με τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται στο ανωτέρω παράδειγμα.

23 XOR 12 = 27
27 XOR 12 = 23
27 XOR 23 = 12

Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση. Το ακόλουθο πρόγραμμα χρησιμοποιεί ένα κλειδί κρυπτογράφησης 23 για να επεξηγήσει την ιδιοκτησία σε έναν αριθμό που εισάγεται από το χρήστη.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num, key = 23;

printf("Enter a number: ");
scanf("%d", &num);

num ^= key;

printf("Exclusive OR with %d gives %d\n", key, num);
num ^= key;

printf("Exclusive OR with %d gives %d\n", key, num);

return 0;
}

Φιλοφρόνηση Bitwise

Η φιλοφρόνηση είναι κλειστός χειριστής φιλοφρόνησής κάποιου εκείνες οι τραβέρσες το κομμάτι επάνω ή. Εάν είναι 1, θα τεθεί 0, εάν είναι 0 που θα τεθεί 1.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num = 0xFFFF;

printf("The compliment of %X is %X\n", num, ~num);
return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek