Λειτουργία για το δεκαδικό στη δυαδική μετατροπή και το δυαδικό στη δεκαδική μετατροπή

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

Λειτουργία για το δεκαδικό στη δυαδική μετατροπή:

void Decimal_to_Binary(void)
{
int input =0;
int i;
int count = 0;
int binary [32]; /* 32 Bit, MAXIMUM 32 elements */

printf ("Enter Decimal number to convert into Binary :");
scanf ("%d", &input);

do
{
i = input%2; /* MOD 2 to get 1 or a 0*/
binary[count] = i; /* Στοιχεία φορτίων στη δυαδική σειρά */
input = input/2; /* Διαιρέστε την εισαγωγή με 2 στη μείωση μέσω του δυαδικού */
count++; /* Μετρήστε πόσα στοιχεία απαιτούνται*/
}while (input > 0);

/* Δυαδικά ψηφία αντιστροφής και παραγωγής */
printf ("Binary representation is: ");
do
{
printf ("%d", binary[count - 1]);
count--;
} while (count > 0);
printf ("\n");
}

Data Recovery
Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Data Retrieval Software File Recovery Software
Undelete Files Files Recovery Data Recovery Services Data Recovery Utilities

Λειτουργία για το δυαδικό στη δεκαδική μετατροπή:

Η ακόλουθη λειτουργία είναι να μετατραπεί οποιοσδήποτε δυαδικός αριθμός στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό της:

void Binary_to_Decimal(void)
{
char binaryhold[512];
char *binary;
int i=0;
int dec = 0;
int z;

printf ("Please enter the Binary Digits.\n");
printf ("Binary digits are either 0 or 1 Only ");
printf ("Binary Entry : ");

binary = gets(binaryhold);
i=strlen(binary);

for (z=0; z<i; ++z)
{
dec=dec*2+(binary[z]=='1'? 1:0); /* if Binary[z] is
equal to 1,
then 1 else 0 */
}

printf ("\n");
printf ("Decimal value of %s is %d",
binary, dec);
printf ("\n");
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page
Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

iPod Restore

iPod Restore

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Website Design

Website Design

Web Services

Web Services

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida


System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek