Η λειτουργία 43H INT 21H (0x21) (0x43 ή 67) παίρνει ή έθεσε τις ιδιότητες αρχείων (0x44 ή 68) που εισάγονται/παραγωγής ελέγχου (I/O CTRL) υπο- οδηγός φραγμός-συσκευών στοιχείων ελέγχου 01H λειτουργίας 00H (0x00) (0x01) 02H (0x02) 03H (0x03) 04H (0x04) διαβασμένος 05H (0x05) 06H (0x06) 07H (0x07) 08H (0x08) 09H (0x09) 0AH (0x0A ή 10) 0BH (0x0B ή 11)

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 43H (0x43 ή 67) > παίρνει ή έθεσε τις ιδιότητες αρχείων

Call with: AH = 43H
AL = 00H to get attributes
01H to set attributes
CX = file attribute, if AL=01H. Bits can be combined
DS: DX = segment: offset of ASCIIZ pathname

Returns: If function successful
Carry flag = clear
CX = file attribute

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία λαμβάνει ή αλλάζει τις ιδιότητες του αρχείου (μόνο ανάγνωσης, που κρύβονται, σύστημα, ή αρχείο) ή του καταλόγου. Για τη σημασία των κομματιών για τις διαφορετικές ιδιότητες αναφέρετε τον πίνακα σημασίας κομματιών που δίνεται πριν.

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68) > εισήγαγε/παραγωγής έλεγχος (I/O CTRL)

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια άμεση πορεία της επικοινωνίας μεταξύ ενός προγράμματος εφαρμογής και ενός οδηγού συσκευών. Επιτρέπει ένα πρόγραμμα για να ληφθούν οι υλικό-εξαρτώμενες πληροφορίες και για να ζητηθούν οι διαδικασίες που δεν υποστηρίζονται από άλλες κλήσεις λειτουργίας MS-DOS.

Οι υπο- λειτουργίες του ελέγχου εισαγωγής και παραγωγής έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Υπο- λειτουργία

Όνομα λειτουργίας

00H

Πάρτε τις πληροφορίες συσκευών

01H

Θέστε τις πληροφορίες συσκευών

02H

Λάβετε τα στοιχεία ελέγχου από τον οδηγό συσκευών χαρακτήρα

03H

Στείλετε τα στοιχεία ελέγχου στον οδηγό συσκευών χαρακτήρα

04H

Λάβετε τα στοιχεία ελέγχου από τον οδηγό συσκευών φραγμών

05H

Στείλετε τα στοιχεία ελέγχου στον οδηγό συσκευών φραγμών

06H

Ελέγξτε τη θέση εισαγωγής

07H

Ελέγξτε τη θέση παραγωγής

08H

Ελέγξτε εάν η συσκευή φραγμών είναι μετακινούμενη

09H

Ελέγξτε εάν η συσκευή φραγμών είναι μακρινή

0AH (10)

Ελέγξτε εάν η λαβή είναι μακρινή

0BH (11)

Η διανομή αλλαγής ξαναδοκιμάζει την αρίθμηση

0CH (12)

 

 

 

 

Γενικός I/O έλεγχος για τις συσκευές χαρακτήρα

Αξία

Περιγραφή

CL = 45H

Καθορισμένη αρίθμηση επανάληψης

CL = 4AH

Επιλέξτε τη σελίδα κώδικα

CL = 4CH

Προετοιμασία σελίδων κώδικα έναρξης

CL = 4DH

Προετοιμασία σελίδων κώδικα τελών

CL = 5FH

Καθορισμένες πληροφορίες επίδειξης

CL = 65H

Πάρτε την αρίθμηση επανάληψης

CL = 6AH

Επιλεγμένη ερώτηση σελίδα κώδικα

CL = 6BH

Η ερώτηση προετοιμάζει τον κατάλογο

CL = 7FH

Πάρτε τις πληροφορίες επίδειξης

0DH (13)

 

 

 

 

 

Γενικός I/O έλεγχος για τις συσκευές φραγμών

Αξία

Περιγραφή

CL = 40H

Καθορισμένες παράμετροι συσκευών

CL = 41H

Γράψτε τη διαδρομή

CL = 42H

Το σχήμα και ελέγχει τη διαδρομή

CL = 47H

Καθορισμένη σημαία πρόσβασης

CL = 60H

Πάρτε τις παραμέτρους συσκευών

CL = 61H

Διαβάστε τη διαδρομή

CL = 62H

Ελέγξτε τη διαδρομή

CL = 67H

Πάρτε τη σημαία πρόσβασης

0EH (14)

Πάρτε το λογικό χάρτη Drive

0FH (15)

Θέστε το λογικό χάρτη Drive

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 00H (0x00) I/O CTRL > παίρνει τις πληροφορίες συσκευών

Call with: AH = 44H
AL = 00H
BX = handle

Returns: If function successful
Carry flag = clear
DX = device information word

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία επιστρέφει μια λέξη πληροφοριών συσκευών για το αρχείο ή τη συσκευή που συνδέεται με τη διευκρινισμένη λαβή.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 01H (0x01) I/O CTRL > έθεσε τις πληροφορίες συσκευών

Call with: AH = 44H
AL = 01H
BX = handle
DX = device information word

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία της λειτουργίας 44H του INT 21H, θέτει ορισμένες σημαίες για μια λαβή που συνδέεται με μια συσκευή χαρακτήρα. Αυτή η υπο- λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια λαβή που συνδέεται με ένα αρχείο.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 02H (0x02) I/O CTRL > διάβασε τον οδηγό συσκευών χαρακτήρα στοιχείων ελέγχου

Call with: AH = 44H
AL = 02H
BX = handle
CX = number of bytes to read
DS: DX = segment: offset of buffer

Returns: If function is successful
Carry flag = clear
AX = bytes read
And buffer contains control data from driver

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Διαβάζει τα στοιχεία ελέγχου από έναν οδηγό χαρακτήρας-συσκευών. Το μήκος και το περιεχόμενο των στοιχείων διευκρινίζονται σε κάθε οδηγό συσκευών και δεν ακολουθούν οποιοδήποτε τυποποιημένο σχήμα. Αυτή η λειτουργία δεν οδηγεί απαραιτήτως σε οποιαδήποτε εισαγωγή από τη φυσική συσκευή.

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 03H (0x03) I/O CTRL > γράφει τον οδηγό χαρακτήρας-συσκευών στοιχείων ελέγχου

Call with: AH = 44H
AL = 03H
BX = handle
CX = number of bytes to write
DS: DX = segment: offset of data

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AX = bytes transferred

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Μεταφορές αυτής της οι υπο- λειτουργίας ελέγχουν τα στοιχεία από μια εφαρμογή σε έναν οδηγό χαρακτήρας-συσκευών. Το μήκος και το περιεχόμενο των στοιχείων είναι συγκεκριμένα για κάθε οδηγό συσκευών και δεν ακολουθούν οποιοδήποτε τυποποιημένο σχήμα. Αυτή η λειτουργία δεν οδηγεί απαραιτήτως εάν οποιαδήποτε παραγωγή στη φυσική συσκευή.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 04H (0x04) I/O CTRL > διάβασε τον οδηγό φραγμός-συσκευών στοιχείων ελέγχου

Call with: AH = 44H
AL = 04H
BL = device code (0= default, 1=A,
2=B, etc.)
CX = number of bytes to read
DS: DX = segment: offset of buffer

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AX = bytes transferred
And buffer contains control data from device driver

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Μεταφορές αυτής της οι υπο- λειτουργίας ελέγχουν τα στοιχεία από έναν οδηγό φραγμός-συσκευών άμεσα στον απομονωτή ενός εφαρμογής προγράμματος. Το μήκος και το περιεχόμενο των στοιχείων είναι συγκεκριμένα για κάθε οδηγό συσκευών και δεν ακολουθούν οποιοδήποτε τυποποιημένο σχήμα. Αυτή η λειτουργία δεν οδηγεί απαραιτήτως στην εισαγωγή από τη φυσική συσκευή.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 05H (0x05) I/O CTRL > γράφει τον οδηγό φραγμός-συσκευών στοιχείων ελέγχου

Call with: AH = 44H
AL = 05H
BL = device code (0= default, 1=A,
2=B, etc.)
CX = number of bytes to write
DS: DX = segment: offset of data

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AX = bytes transferred

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Μεταφορές αυτής της οι υπο- λειτουργίας ελέγχουν τα στοιχεία από ένα πρόγραμμα εφαρμογής άμεσα σε έναν οδηγό φραγμός-συσκευών. Το μήκος και το περιεχόμενο των στοιχείων ελέγχου είναι συγκεκριμένα για κάθε οδηγό συσκευών και δεν ακολουθούν οποιοδήποτε τυποποιημένο σχήμα. Αυτή η λειτουργία δεν οδηγεί απαραιτήτως οποιαδήποτε παραγωγή στη φυσική συσκευή.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 06H (0x06) I/O CTRL > ελέγχει τη θέση εισαγωγής

Call with: AH = 44H
AL = 06H
BX = handle

Returns: If function successful
Carry flag = clear
And for a device:
AL = 00H, if device not ready
FFH, if device ready
For a file:
AL = 00H, if file pointer at EOF
FFH, if file pointer not at EOF

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Επιστρέφει έναν κώδικα που δείχνει εάν η συσκευή ή τα αρχεία που συνδέεται με μια λαβή είναι αναμένει για την εισαγωγή.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 07H (0x07) I/O CTRL > ελέγχει τη θέση παραγωγής

Call with: AH = 44H
AL = 07H
BX = handle

Returns: If function successful
Carry flag = clear
And for a device:
AL = 00H, if device not ready
FFH, if device ready
For a file:
AL = FFH

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Επιστρέφει έναν κώδικα που δείχνει εάν η συσκευή που συνδέεται με μια λαβή είναι αναμένει για την παραγωγή.

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 08H (0x08) I/O CTRL > ελέγχει εάν η συσκευή φραγμών είναι μετακινούμενη

Call with: AH = 44H
AL = 08H
BL = drive number (0 = default, 1=A,
2=B, etc.)

Returns: If function successful
Carry flag = clear
AL = 00H, if medium is removable
01H, if medium is not removable

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Έλεγχοι αυτής της υπο- λειτουργίας εάν η διευκρινισμένη συσκευή φραγμών περιέχει ένα μετακινούμενο μέσο απομνημόνευσης, όπως μια δισκέτα. Εάν ένα αρχείο δεν βρίσκεται όπως αναμένεται σε μια ιδιαίτερη κίνηση, ένα πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπο- λειτουργία για να καθορίσει εάν ο χρήστης πρέπει να προτραπεί για να παρεμβάλει έναν άλλο δίσκο.

 

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 09H (0x09) I/O CTRL > ελέγχει εάν η συσκευή φραγμών είναι μακρινή

Call with: AH = 44H
AL = 09H
BL = drive number (0 = default, 1=A,
2=B, etc.)

Returns: If function successful
Carry flag = clear
DX = device attribute word
bit 12 = 0, if drive is local
= 1, if drive is remote

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Έλεγχοι αυτής της υπο- λειτουργίας εάν η διευκρινισμένη συσκευή φραγμών είναι τοπική (συνδεμένος με τον υπολογιστή που τρέχει το πρόγραμμα) ή μακρινή (επαναπροσανατολισμένος σε έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύων).

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0AH (0x0A ή 10) I/O CTRL > έλεγχος εάν η λαβή είναι μακρινή

Call with: AH = 44H
AL = 0AH
BX = handle

Returns: If function successful
Carry flag = clear

DX = attribute word for file or device
bit 15 = 0 if local
1 if remote

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Ελέγχει εάν η διευκρινισμένη λαβή αναφέρεται σε ένα αρχείο ή μια συσκευή που είναι τοπικά (τοποθετημένος στο PC που τρέχει το πρόγραμμα) ή μακρινά (τοποθετημένος σε έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύων).

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 44H (0x44 ή 68), υπο- λειτουργία 0BH (0x0B ή 11) I/O CTRL > η διανομή αλλαγής ξαναδοκιμάζουν την αρίθμηση

Call with: AH = 44H
AL = 0BH
CX = delays per retry (default = 1)
DX = number of retries (default = 3)

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία θέτει τον αριθμό του χρονικού MS-DOS ξαναδοκιμάζει μια λειτουργία δίσκων μετά από μια αποτυχία που προκαλείται από μια παραβίαση αρχείο-διανομής προτού να επιστρέψει ένα λάθος στη διαδικασία αίτησης. Αυτή η υπο- λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εκτός αν το αρχείο που μοιράζεται την ενότητα φορτώνεται.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek