Η λειτουργία INT 21H (0x21) 5AH (0x5A ή 90) δημιουργεί το προσωρινό αρχείο 5BH (0x5B ή 91) δημιουργεί τη νέα κλειδαριά αρχείων 5CH (0x5C ή 92) ή ξεκλειδώνει την περιοχή αρχείων 5EH (0x5E ή 94), 00H (0x00) παίρνουν το όνομα μηχανών 5EH (0x5E ή 94), 02H (0x02) θέτουν τη σειρά οργάνωσης εκτυπωτών 5EH (0x5E ή 94), 03H (0x03) παίρνουν τη σειρά οργάνωσης εκτυπωτών 5FH (0x5F ή 95), η υπο- λειτουργία 02H (0x02) παίρνει το λήμμα καταλόγων επαναπροσανατολισμού

Data Recovery Software
Software Development Home Contact us Support

Data Recovery | Data Recovery Software | Partition Recovery | Undelete Partition | Password Recovery | Keylogger | File Recovery | Undelete Software

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 5AH (0x5A ή 90) > δημιουργεί το προσωρινό αρχείο

Call with: AH = 5AH
CX = attribute (bits may be combined)
DS: DX = segment: offset of ASCIIZ path

Returns: If function is successful
Carry flag = clear
AX = handle
DS: DX = segment: offset of complete ASCIIZ
pathname

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ένα αρχείο με ένα μοναδικό όνομα, στον τρέχοντα ή διευκρινισμένο κατάλογο στην προεπιλογή ή τη διευκρινισμένη κίνηση δίσκων, και επιστρέφει μια λαβή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα από το πρόγραμμα για την επόμενη πρόσβαση στο αρχείο. Το όνομα που παράγεται για το αρχείο επιστρέφεται επίσης σε έναν απομονωτή που διευκρινίζεται από το πρόγραμμα.

Εάν οποιοδήποτε στοιχείο του ονόματος διαδρομής κυκλώματος δεν υπάρχει ή το αρχείο δημιουργείται στον κατάλογο ρίζας, και ο κατάλογος ρίζας είναι πλήρης η λειτουργία αποτυγχάνει.

Data Recovery
Data Retrieval Software File Recovery Software Data Recovery Services Data Recovery Utilities
Data Recovery Utility USB Drive Data Recovery Windows Data Recovery Pen Drive Data Recovery
Undelete Files Files Recovery iPod Data Recovery Digital Camera Data Recovery


INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 5BH (0x5B ή 91) > δημιουργεί το νέο αρχείο

Call with: AH = 5BH
CX = attribute (bits may be combined)
DS: DX = segment: offset of ASCIIZ pathname

Returns: If function is successful
Carry flag = clear
AX = handle

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία δημιουργεί ένα αρχείο στον οριζόμενο ή κατάλογο προεπιλογής στην οριζόμενη ή κίνηση προεπιλογής, και επιστρέφει μια λαβή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα για την επόμενη πρόσβαση στο αρχείο για ένα δεδομένο όνομα διαδρομής κυκλώματος ASCIIZ.

Εάν ένα αρχείο με το ίδιες όνομα και την πορεία υπάρχει ήδη ή οποιοδήποτε στοιχείο της διευκρινισμένης πορείας δεν υπάρχει ή το αρχείο δημιουργείται στον κατάλογο ρίζας, και ο κατάλογος ρίζας είναι πλήρης ή ο χρήστης έχει τα ανεπαρκή δικαιώματα πρόσβασης, η λειτουργία αποτυγχάνει.

INT 21H (0x21)

Η λειτουργία 5CH (0x5C ή 92) > κλειδώνει ή ξεκλειδώνει την περιοχή αρχείων

Call with: AH = 5CH
AL = 00H if locking region
01H if unlocking region
BX = handle
CX = high part of region offset
DX = low part of region offset
SI = high part of region length
DI = low part of region length

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει ή ξεκλειδώνει τη διευκρινισμένη περιοχή ενός αρχείου. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εκτός αν η ενότητα αρχείο-διανομής (όπως το ΜΕΡΙΔΙΟ EXE) φορτώνεται.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 5DH (0x5D ή 93) > διατηρημένος

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 5EH (0x5E ή 94), υπο- λειτουργία 00H (0x00) > Πάρτε το όνομα μηχανών

Call with: AH = 5EH
AL = 00H
DS: DX = segment: offset of buffer to receive
string


Returns: If function is successful
Carry flag = clear
CH = 00H if name not defined
<> 00H if name defined
CL = netBIOS name number (if CH <> 0)
DX: DX = segment: offset of identifier (if CH
<> 0)

If function is unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία επιστρέφει τη διεύθυνση μιας σειράς ASCIIZ που προσδιορίζει τον τοπικό υπολογιστή. Αυτή η κλήση λειτουργίας είναι μόνο διαθέσιμη όταν τρέχει το δίκτυο της Microsoft.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 5EH (0x5E ή 94), υπο- λειτουργία 02H (0x02) > Θέστε τη σειρά οργάνωσης εκτυπωτών

Call with: AH = 5EH
AL = 02H
BX = redirection list index
CX = length of setup string
DS: SI = segment: offset of setup string

Returns: If function successful
Carry flag = clear

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία διευκρινίζει μια σειρά που στέλνεται μπροστά από όλα τα αρχεία που κατευθύνονται σε έναν ιδιαίτερο εκτυπωτή δικτύων, επιτρέποντας στους χρήστες στους διαφορετικούς κόμβους δικτύων για να διευκρινίσει τους εξατομικευμένους λειτουργούντες τρόπους στον ίδιο εκτυπωτή.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 5EH (0x5E ή 94), υπο- λειτουργία 03H (0x03) > Πάρτε τη σειρά οργάνωσης εκτυπωτών

Call with: AH = 5EH
AL = 03H
BX = redirection list index
ES: DI = segment: offset of buffer to receive
setup string

Returns: If function successful
Carry flag = clear
CX = length of printer setup string
ES: DI = segment: offset of buffer to receive
setup string

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να λάβει τη σειρά οργάνωσης εκτυπωτών για έναν ιδιαίτερο εκτυπωτή δικτύων.

 

INT 21H (0x21)

Λειτουργία 5FH (0x5F ή 95), υπο- λειτουργία 02H (0x02) > Πάρτε την είσοδο καταλόγων επαναπροσανατολισμού

Call with: AH = 5FH
AL = 02H
BX = redirection list index
DS: SI = segment: offset of 16-byte buffer to
receive local device name
ES: DI = segment: offset of 128-byte buffer to
receive network name

Returns: If function successful
Carry flag = clear
BH = device status flag
Bit 0 = 0 if device valid
= 1 if not valid
BL = device type
03H, if printer
04H, if drive
CX = stored parameter value
DX = destroyed
BP = destroyed
DS: SI = segment: offset of ASCIIZ local
device name
ES: DI = segment: offset of ASCIIZ network
name

If function unsuccessful
Carry flag = set
AX = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η υπο- λειτουργία επιτρέπει την επιθεώρηση του καταλόγου επαναπροσανατολισμού συστημάτων, ο οποίος συνδέει τα τοπικά λογικά ονόματα με τα αρχεία, τους καταλόγους, ή τους εκτυπωτές δικτύων. Αυτή η κλήση λειτουργίας είναι μόνο διαθέσιμη όταν τρέχουν τα δίκτυα της Microsoft και η ενότητα αρχείο-διανομής έχει φορτωθεί.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

Next page
System Utilities System Utilities
Keylogger Keylogger
Secure Data Wiper Secure Data Wiper

Data recovery software Data recovery software
Windows Data Recovery Software Windows Data Recovery Software
iPod Data Recovery Software iPod Data Recovery Software
Memory Card Data Recovery Software Memory Card Data Recovery Software
Pen Drive Data Recovery Software Pen Drive Data Recovery Software
Digital Camera Data Recovery Software Digital Camera Data Recovery Software
Removable Media Data Recovery Software Removable Media Data Recovery Software
FAT Data Recovery Software

FAT Data Recovery Software

NTFS Data Recovery Software NTFS Data Recovery Software
Zune Music Recovery Software Zune Music Recovery Software
Sim Card Data Recovery Software Sim Card Data Recovery Software
Digital Pictures Recovery Software Digital Pictures Recovery Software

Data Retrieval

Data Retrieval

File Recovery Tools

File Recovery Tools

Files Recovery

Files Recovery

Memory Stick Data Recovery

Memory Stick Data Recovery

iPod Restore

iPod Restore

Hard Drive Data Recovery

Hard Drive Data Recovery

Data Recovery Tools

Data Recovery Tools

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Phone Data Recovery

Mobile Website Design

Mobile Website Design

Software Development

Software Development

Link Exchange

Link Exchange

Live Chat Online

Live Chat Online

Web Services

Web Services

Website Design

Website Design

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Ghaziabad

Real Estate Noida

Real Estate Noida

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Languages: English Spanish French German italian portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek
Data Recovery Book: English Spanish French German Italian Portuguese Japanese Korean Chinese Russian Dutch Greek