Διακόψτε το χειρισμό με τις δομές WORDREGS ένωσης REGS BYTEREGS γ SREGS των intdos int86x int86 intdosx segread

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Διακόψτε το χειρισμό με το γ

Το γ καλείται μερικές φορές ένα υψηλό επίπεδο Συμβολική γλώσσα (Assembly) επειδή μπορεί να καλέσει το διαφορετικό διακόπτει τη χρησιμοποίηση μερικών από τις μερικές καθορισμένες λειτουργίες του. Μερικές σημαντικές λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:

  • int86: Επικαλείται το MS-DOS διακόπτει.
  • int86x: Επικαλείται το MS-DOS διακόπτει με τις τιμές καταλόγων τμήματος.
  • intdos: επικαλείται την υπηρεσία MS-DOS χρησιμοποιώντας τους καταλόγους εκτός από DX και το Al
  • intdosx: επικαλείται την υπηρεσία MS-DOS με τις τιμές καταλόγων τμήματος.
  • segread: Διαβάζει τους καταλόγους τμήματος

Θα συζητήσουμε αυτές τις λειτουργίες λεπτομερώς. Καταρχήν συζητάμε μερικές προκαθορισμένες δομή και ενώσεις που συχνά ή απαραιτήτως χρησιμοποιούνται με αυτές τις λειτουργίες.

Δομή SREGS

Αυτή η δομή έχει καθοριστεί σε dos.h και είναι μια δομή των καταλόγων τμήματος και που γεμίζουν μέσα από οι λειτουργίες που περνούν, int86x, intdosx και segread. Η δήλωση της δομής είναι η ακόλουθη:

struct SREGS {
unsigned int es;
unsigned int cs;
unsigned int ss;
unsigned int ds;
};

Ένωση REGS

REGS είναι η ένωση δύο δομών. Η ένωση REGS είναι καθορισμένο dos.h και χρησιμοποιείται για να περάσει τις πληροφορίες σε και από τις λειτουργίες, int86, int86x, intdos και intdosx. Η δήλωση της ένωσης είναι η ακόλουθη:

union REGS {
struct WORDREGS x;
struct BYTEREGS h;

};

BYTEREGS και δομές WORDREGS

Οι δομές BYTEREGES και WORDREGS έχουν καθοριστεί σε dos.h και αυτές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των καταλόγων ψηφιολέξεων και λέξης. Η δομή WORGREGS επιτρέπει στο χρήστη για να έχει πρόσβαση στους καταλόγους της ΚΜΕ ως δεκαεξάμπιτες ποσότητες όπου η δομή BYTEREGES δίνει την πρόσβαση στους μεμονωμένους οκτάμπιτους καταλόγους.

Η δομή BITEREGS δηλώνεται ως εξής:

struct BYTEREGS {
unsigned char al, ah, bl, bh;
unsigned char cl, ch, dl, dh;
};
Και η δομή WORDREGS δηλώνεται ως εξής:
struct WORDREGS {
unsigned int ax, bx, cx, dx;
unsigned int si, di, cflag, flags;
};

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek