Τα προγράμματα στη μονογραφή του δίσκου με την επαναρύθμιση του συστήματος δίσκων ανιχνεύουν την πλαδαρή τυπωμένη ύλη η θέση της ανιχνευμένης μην βριαλμένη σημαδιών διευθύνσεων εντολής τομέα κακής προσπάθειας να γράψουν στον γράφω-προστατευμένο δίσκο

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/// Μονογράφοντας δίσκος με την επαναρύθμιση του συστήματος δίσκων \\\

gotoxy(10,2); printf("Μονογράφοντας το δίσκο...");

for(i=0;i<3;i++)
{
inregs.h.ah=0x00; // Αριθμός λειτουργίας
inregs.h.dl=0x00; // Δισκέτα

int86(0x13,&inregs,&outregs);
}

gotoxy(10,2); printf("Η θέση του δίσκου είναι όπως ....\n");

/*Ανιχνεύστε τη δισκέτα από 0 έως 79 διαδρομές (συνολικές διαδρομές 80)*/

for(track=0;track<=79;track++)
for(head=0;head<=1;head++)
for(sector=1;sector<=18;sector++)
{
inregs.h.ah = 0x04; /// αριθμός λειτουργίας
inregs.h.al = 1; /// Αριθμός τομέων
inregs.h.dl = 0x00; /// Δισκέτα
inregs.h.ch = track;
inregs.h.dh = head;
inregs.h.cl = sector;
inregs.x.bx = FP_OFF(buf);
sregs.es = FP_SEG(buf);

int86x(0x13,&inregs,&outregs,&sregs);

//// Τυπώστε τη θέση του ανιχνευμένου τομέα\\\\

switch(outregs.h.ah)
{
case 0x00:
cprintf("ΘΕΣΗ: Κανένα λάθος!!");
break;

case 0x01:
cprintf("ΘΕΣΗ: Κακή εντολή");
break;

case 0x02:
cprintf("ΘΕΣΗ:Σημάδι διευθύνσεων που δεν βρίσκεται");
break;

case 0x03:
cprintf("ΘΕΣΗ: Προσπάθεια να γράψει στον γράφω-προστατευμένο δίσκο");
break;

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek