Μην βριαλμένη τομέα η αναστοιχειοθέτηση απέτυχε το δίσκο που άλλαξαν δεδομένου ότι η τελευταία δραστηριότητα παραμέτρου Drive λειτουργίας απέτυχε την προσπάθεια υπέρβασης πρόσβασης άμεσης μνήμης να εκτελεσθεί το DMA πέρα από τον κακό ανιχνευμένο τομέας κακό ανιχνευμένο διαδρομή τύπο MEDIA ορίου 64K μην βριαλμένη που ο άκυρος αριθμός τομέων ανιχνευμένη διαιτησία DMA διευθύνσεων στοιχείων ελέγχου σχήματος στη σημάδι ισοπεδώνει της σειράς

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


case 0x04:
cprintf("ΘΕΣΗ: Που δεν βρίσκεται τομέας");
break;

case 0x05:
cprintf("ΘΕΣΗ: Αναστοιχειοθέτηση αποτυχημένη (σκληρός δίσκος)");
break;

case 0x06:
cprintf("ΘΕΣΗ: Ο δίσκος άλλαξε από την τελευταία λειτουργία");
break;

case 0x07:
cprintf("ΘΕΣΗ:Δραστηριότητα παραμέτρου κίνησης αποτυχημένη");
break;

case 0x08:
cprintf("ΘΕΣΗ: Υπέρβαση πρόσβασης άμεσης μνήμης (DMA)");
break;

case 0x09:
cprintf("ΘΕΣΗ: Προσπάθεια να εκτελεσθεί το DMA πέρα από το όριο 64K");
break;

case 0x0A:
cprintf("ΘΕΣΗ: Τομέας που ανιχνεύεται κακός");
break;

case 0x0B:
cprintf("ΘΕΣΗ: Διαδρομή που ανιχνεύεται κακή");
break;

case 0x0C:
cprintf("ΘΕΣΗ: Τύπος MEDIA που δεν βρίσκεται");
break;

case 0x0D:
cprintf("ΘΕΣΗ: Ακυρος αριθμός τομέων στο σχήμα (σκληρός δίσκος)");
break;

case 0x0E:
cprintf("ΘΕΣΗ: Σημάδι διευθύνσεων στοιχείων ελέγχου που ανιχνεύεται (σκληρός δίσκος)");
break;

case 0x0F:
cprintf("ΘΕΣΗ:Η διαιτησία DMA ισοπεδώνει της σειράς (σκληρός δίσκος)");
break;

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek