Ο όγκος στην αρίθμηση κλειδαριών χρήσης υπερέβη έγκυρο εκτινάσσει το αίτημα το αποτυχημένο απροσδιόριστο λάθος εμφανίστηκε γράφει το ελάττωμα εμφανίστηκε αποτυχημένος ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ θέσης αίσθησης λάθους καταλόγων θέσης λειτουργία

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


case 0xB3:
cprintf("ΘΕΣΗ: Όγκος σε χρήση (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xB4:
cprintf("ΘΕΣΗ: Αρίθμηση κλειδαριών υπερβαίνουσα (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xB5:
cprintf("ΘΕΣΗ: Έγκυρος εκτινάξτε το αίτημα αποτυχημένο (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xBB:
cprintf("ΘΕΣΗ: Το απροσδιόριστο λάθος εμφανίστηκε (σκληρός δίσκος μόνο)");
break;

case 0xCC:
cprintf("ΘΕΣΗ: Γράψτε ότι το ελάττωμα εμφανίστηκε");
break;

case 0xE0:
cprintf("ΘΕΣΗ: Λάθος καταλόγων θέσης");
break;

case 0xFF:
cprintf("ΘΕΣΗ: Λειτουργία αίσθησης αποτυχημένη");
break;

default: cprintf("STATUS: ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ θέσης");
}

printf("\nΤρέχουσα θέση= Track:%d Head:%d Sector:%d \n",
track,head,sector);
}
gotoxy(10,24);printf("Ανιχνευτικός τον ολοκληρωμένο Τύπο!! οποιοδήποτε κλειδί στην έξοδο ..");
getch();
}

Το πρόγραμμα παρουσιάζει το παράδειγμα της χρήσης των λειτουργιών int86 και int86x λειτουργιών. Σε αυτό το πρόγραμμα η λειτουργία int86 μονογράφει το δίσκο με την επαναρύθμιση του συστήματος δίσκων, χρησιμοποίηση της λειτουργίας 00H του INT 13H. Η λειτουργία int86x ελέγχει κάθε τομέα της δισκέτας (1.44Mb, 3½ δισκέτα) και από τις δύο πλευρές, μέχρι 0 έως 79 διαδρομές (συνολικές 80 διαδρομές) χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 04H του INT 13H.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek