Παράδειγμα της λειτουργίας intdosx που τυπώνει τη δεδομένη σειρά με τη λειτουργία intdosx

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Τώρα δείτε ένα παράδειγμα της λειτουργίας intdosx. Το ακόλουθο παράδειγμα παρουσιάζει τη χρήση της λειτουργίας intdosx. Τα αποτελέσματα προγράμματος μια σειρά στην τυποποιημένη παραγωγή.

/*Το πρόγραμμα στην παραγωγή "σειρά" στην τυποποιημένη παραγωγή.*/

#include <dos.h>

union REGS inregs, outregs;
struct SREGS segregs;
char far *string = "αυτή η σειρά δεν είναι στα στοιχεία segment$ προεπιλογής";

void main()
{
inregs.h.ah = 0x09; /* αριθμός λειτουργίας */
inregs.x.dx = FP_OFF(string);/*DS:DX είναι μακρινή διεύθυνση "της σειράς */
segregs.ds = FP_SEG(string);
intdosx(&inregs, &outregs, &segregs);
getch();
}


Και η παραγωγή του προγράμματος θα είναι η ακόλουθη:

αυτή η σειρά δεν είναι στο τμήμα στοιχείων προεπιλογής

Εδώ τυπώνουμε τη δεδομένη σειρά με τη λειτουργία intdosx, από τη λειτουργία 09H του INT 21H. Πρέπει πάντα να ληφθεί υπόψη που η δεδομένη σειρά πρέπει πάντα να τελειώσει με το χαρακτήρα "$".

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek