_ Η λειτουργία DISK_RESET επαναρύθμισε το σύστημα δίσκων με την αδιαφορία όλων των άλλων επιστροφών παραμέτρων _ DISK_STATUS η θέση της τελευταίας λειτουργίας δίσκων, που αγνοεί όλες τις άλλες παραμέτρους _ DISK_READ _ DISK_WRITE, ή _ DISK_VERIFY biosdisk και _ bios_disk τις λειτουργίες _ DISK_FORMAT

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


 

Στη δήλωση του biosdisk ή _ bios_disk λειτουργήστε εάν δίνουμε το cmd = _ DISK_RESET η λειτουργία που επαναρυθμίζεται το σύστημα δίσκων με την αδιαφορία όλων των άλλων παραμέτρων και _ DISK_STATUS επιστρέφει τη θέση της τελευταίας λειτουργίας δίσκων, που αγνοεί όλες τις άλλες παραμέτρους.
For cmd =_DISK_READ, _DISK_WRITE, or _DISK_VERIFY (2, 3 or 4), biosdisk and _bios_disk functions also use other parameters shown below:

Παράμετρος

Αυτό που κάνει

κεφάλι
διαδρομή
τομέας

Αυτά τα τρία διευκρινίζουν τη θέση του αρχικού τομέα για τη διευκρινισμένη λειτουργία (οι ελάχιστες πιθανές τιμές μπορούν να είναι επικεφαλής = 0, διαδρομή = 0 και τομέας = 1)

nsectors

Αυτό διευκρινίζει τον αριθμό τομέων που διαβάζουν ή που γράφουν

απομονωτής

Δείχνει τον απομονωτή όπου το στοιχείο πρόκειται να διαβαστεί και να γραφτεί

Εάν η αξία του cmd είναι = 5 (_ DISK_FORMAT), biosdisk και _ bios_disk χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες παραμέτρους όπως σύμφωνα με την περιγραφή στον πίνακα. Πάντα συνιστάται να πρέπει να πάρετε την προσοχή ενώ χρησιμοποιείτε _ DISK_FORMAT και πρέπει να ξέρετε τι πηγαίνετε με. Η έλλειψη γνώσης ή ακόμα και ενός μικρού λάθους μπορεί να σας κάνει για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη απώλεια στοιχείων.

Παράμετρος

Αυτό που κάνει

κεφάλι
διαδρομή

Αυτοί διευκρινίζουν τη θέση της διαδρομής στο σχήμα

απομονωτής

Δείχνει έναν πίνακα των επιγραφών τομέα που γράφονται στην ονομασμένη διαδρομή


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek