Το πρόγραμμα για να παρουσιαστεί η θέση διάβασε στο διευκρινισμένο κατάστημα τομέων το περιεχόμενο στο διευκρινισμένο μήνυμα λάθους τυπωμένων υλών αρχείων στην οθόνη και στο αρχείο για το λάθος διαβάζοντας έναν τομέα

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


///Παρουσιάστε τη θέση\\\

gotoxy(10,10); printf("Στοιχεία ανάγνωσης από: Head=%d
Track=%d Sector=%d",
head, track, sector);

fprintf(tt,"\n Στοιχεία που διαβάζονται από: Head=%d Track=%d Sector=%d\n",
head, track, sector);

/// Διαβάστε τους καθορισμένους τομείς\\\

result = _bios_disk(_DISK_READ, &dinfo);

/// Αποθηκεύστε το περιεχόμενο στο διευκρινισμένο αρχείο\\\

if ((result & 0xff00) == 0)
{
for(i=0;i<512;i++)
fprintf(tt,"%c",dbuf[i] & 0xff);
}

/* Μήνυμα λάθους τυπωμένων υλών στην οθόνη και στο αρχείο για το λάθος διαβάζοντας έναν τομέα*/

else
{
printf("\n Μην μπορέστε να διαβάσετε Head= %d Track= %d
Sector= %d\n",head,track,sector);

fprintf(tt,"\n Μην μπορέστε να διαβάσετε Head= %d Track= %d
Sector =%d\n",head,track,sector);
}
}
}
}
fclose(tt);
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek