Η λειτουργία INT 13H (0x13) 3EH (0x3E ή 62) έθεσε το επίδομα ενιαίος-τομέα 3FH (0x3F ή 63) έθεσε το επίδομα Thrashold (QuickCache ΙΙ v4.20) (0x41 ή 65) έλεγχος 42H εγκατάστασης 41H (0x42 ή 66) εκτεταμένος διαβασμένος (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 3EH (0x3E ή 62) > έθεσε το επίδομα ενιαίος-τομέα (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 3EH
AL = New value for bonus

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το επίδομα ενιαίος-τομέα. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.

 

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 3FH (0x3F ή 63) > έθεσε το επίδομα Thrashold (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 3FH
AL = New value for bonus threshold

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το κατώτατο όριο επιδομάτων. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το ΤΣΕΚΟΥΡΙ είναι 0000H, εάν το ανεπιτυχές ΤΣΕΚΟΎΡΙ επιστρέφει τη θέση.


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 41H (0x41 ή 65) > έλεγχος εγκατάστασης (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Call with: AH = 41H
BX = 55AAH
DL = Drive number (80H-FFH)

Return: If Extensions Supported and Function Successful,
Carry Flag = Clear
BX = AA55H
AH = Major version of extensions (See the
table in Comments)
AL = Internal use
CX = API subset support bitmap (See the
Table in Comments)
DH = Extension version (v2.0 and later)
If Extension not Supported or Function Unsuccessful,
Carry Flag = set
AH = 01H (Function Invalid)

Σχολιάζει:

Έλεγχοι αυτής της λειτουργίας εάν οι επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H είναι εγκατεστημένες και υποστηριγμένες. Οι τιμές για σημαντικές εκδόσεις των επεκτάσεων έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Αξία

Σημαντική έκδοση της επέκτασης

01H

1.x

20H

2.0/edd- 1,0

21H

2.1/edd- 1,1

30H

Εδδ- 3,0

Οι τομείς κομματιών για το δυαδικό αρχείο εικόνας υποστήριξης επεκτάσεων API της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Κομμάτι (σ)

Περιγραφή

0

Εκτεταμένες λειτουργίες πρόσβασης δίσκων (AH=42H, 43H, 44H, 47h και 48H) που υποστηρίζονται.

1

Μετακινούμενες λειτουργίες ελεγκτών κίνησης (AH=45H, 46H, 48H, 49H, και INT15/AH = 52H) που υποστηρίζονται.

2

Ενισχυμένες λειτουργίες κίνησης δίσκων (EDD) (AH=48H και AH=4EH) που υποστηρίζονται. Ο εκτεταμένος πίνακας παραμέτρου κίνησης ισχύει.

3-15

Διατηρημένο (0)

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 42H (0x42 ή 66) > εκτεταμένος διαβασμένος (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Call with: AH = 42H
DL = Drive number
DS:SI = Disk address packet (See the table in
comments)

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear
AH = 00H

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία είναι η επέκταση για διαβασμένη τη δίσκος λειτουργία. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής και ο κατάλογος AH είναι 00H, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και AH επιστρέφει τον κώδικα λάθους. Ο τομέας αρίθμησης φραγμών του πακέτου διευθύνσεων δίσκων τίθεται ως στόχος να αριθμήσει των φραγμών που μεταφέρονται επιτυχώς. Το σχήμα του πακέτου διευθύνσεων δίσκων έχει δοθεί κατωτέρω:

Όφσετ

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Μέγεθος του πακέτου (10H)

01H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Διατηρημένο (0)

02H

ΛΕΞΗ

Αριθμός φραγμών στη μεταφορά

04H

DWORD

Απομονωτής μεταφοράς

08H

QWORD

Αρχικός απόλυτος αριθμός φραγμών (LBA)

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek