Η λειτουργία 46H INT 13H (0x13) (0x46 ή 70) εκτινάσσει το MEDIA 47H (0x47 ή 71) εκτεταμένο επιδιώκει 48H (0x48 ή 72) παίρνει Drive αλλαγή MEDIA παραμέτρων 49H (0x49 ή 73) την εκτεταμένη (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 46H (0x46 ή 70) > εκτινάσσει το MEDIA (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Call with: AH = 46H
AL = 00H (reserved)
DL = Drive number

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear
AH = 00H

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία είναι να εκτιναχθούν τα μέσα. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής και ο κατάλογος AH είναι 00H, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και AH επιστρέφει τον κώδικα λάθους.

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 47H (0x47 ή 71) > εκτεταμένος επιδιώκει (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Call with: AH = 47H
DL = Drive number
DS:SI = Disk address packet

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear
AH = 00H

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία είναι η επέκταση για επιδιώκει τη λειτουργία. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής και ο κατάλογος AH είναι 00H, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και AH επιστρέφει τον κώδικα λάθους. Ο τομέας αρίθμησης φραγμών του πακέτου διευθύνσεων δίσκων τίθεται ως στόχος να αριθμήσει των φραγμών επιτυχώς.

 

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 48H (0x48 ή 72) > παίρνει τις παραμέτρους Drive (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Call with: AH = 48H
DL = Drive (80H-FFH)
DS:SI = Buffer for drive parameters

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear
AH = 00H
DS:SI = Buffer filled

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = Error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να πάρει τις παραμέτρους κίνησης. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής και ο κατάλογος AH είναι 00H με DS:SI του γεμισμένου απομονωτή, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και AH επιστρέφει τον κώδικα λάθους.

 

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 49H (0x49 ή 73) > επέκτεινε την αλλαγή MEDIA (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)

Call with: AH = 49H
DL = Drive number (any drive number, see
Comments)

Return: If media has not been changed,
Carry Flag = Clear
AH = 00H

If media may have been changed,
Carry Flag = Set
AH = 06H (Error code for media change)

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία είναι η επέκταση για τη λειτουργία αλλαγής μέσων. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής και ο κατάλογος AH είναι 00H, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και AH επιστρέφει τον κώδικα λάθους.

Η κύρια διαφορά σε αυτήν την λειτουργία και τη λειτουργία AH = 16H του INT 13H είναι ότι μπορούμε να διευκρινίσουμε οποιοδήποτε αριθμό κίνησης, όπου η λειτουργία 16H επιτρέπει μόνο τον αριθμό 00H κίνησης 7FH δισκετών.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek