Η λειτουργία INT 13H (0x13) 4EH (0x4E ή 78) έθεσε τη διαμόρφωση υλικού (επεκτάσεις v2.1) 5001H της ΙΒΜ/κρατών μελών το INT 13H (0x5001) στέλνει την εντολή πακέτων (ενισχυμένη έρευνα 5501H προδιαγραφών Drive δίσκων v3.0) (0x5501) (Seagate ST01/ST02)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 4EH (0x4E ή 78) > έθεσε τη διαμόρφωση υλικού (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H v2.1)

Call with: AH = 4EH
AL = Function Number ( See the Table in comments)
DL = Drive number

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear
AH = 00H

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = error code
AL = Status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει τη διαμόρφωση υλικού. Οι αριθμοί λειτουργίας για το Al για να καλέσει αυτήν την λειτουργία έχουν δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Αξία

Περιγραφή

00H

Επιτρέψτε prefetch

01H

Θέστε εκτός λειτουργίας prefetch

02H

Θέστε το μέγιστο τρόπο μεταφοράς PIO

03H

Θέστε PIO τον τρόπο 0

04H

Θέστε τον τρόπο μεταφοράς προεπιλογής PIO

05H

Επιτρέψτε το μέγιστο τρόπο DMA INT 13H

06H

Θέστε εκτός λειτουργίας το DMA INT 13H

   

Οι τρόποι DMA και PIO είναι αμοιβαία αποκλειστικοί επομένως η επιλογή του DMA θέτει εκτός λειτουργίας PIO για είτε τη διευκρινισμένη συσκευή είτε όλες τις συσκευές σε εκείνο τον ελεγκτή και η επιλογή PIO θέτει εκτός λειτουργίας το DMA

INT 13H (0x13)

Η λειτουργία 5001H (0x5001) > στέλνει την εντολή πακέτων (ενισχυμένη προδιαγραφή Drive δίσκων v3.0)

Call with: AX = 5001H
DL = Drive number
ES:BX = Command packet (See the Table in
comments)

Return: If Function Successful,
Carry Flag = Clear
AH = 00H

If Function Unsuccessful,
Carry Flag = Set
AH = error code

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να στείλει τις εντολές πακέτων. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής φέρτε τη σημαία είναι σαφής και ο κατάλογος AH είναι 00H, φέρτε αλλιώς τη σημαία τίθεται και AH επιστρέφει τον κώδικα λάθους. Το σχήμα του ενισχυμένου πακέτου εντολής προδιαγραφών Drive δίσκων v3.0 έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Όφσετ

Μέγεθος

Περιγραφή

00H

ΛΕΞΗ

Υπογραφή B055H

02H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Μήκος του πακέτου στις ψηφιολέξεις

03H

ΨΗΦΙΟΛΕΞΗ

Διατηρημένο (0)

04H

Ν BYTEs

Σχηματοποιημένα στοιχεία πακέτων


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 5501H (0x5501) > έρευνα (Seagate ST01/ST02)

Call with: AX = 5501H
DH = Number of bytes to transfer
DL = Drive Number
ES:BX = Buffer for results

Return:
ES:BX buffer, filled with the Inquiry results.

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να στείλει την έρευνα. Το ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ ST01/ST02 δεν επιστρέφει οποιαδήποτε επιτυχία ή η ένδειξη αποτυχίας για τη λειτουργία επομένως όλες οι εντολές πρέπει να υποτίθεται ότι ήταν επιτυχής.

Το ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ ST01/ST02 χαρτογραφεί πάντα τις κινήσεις του μετά από τις προηγούμενες κινήσεις ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ χωρίς αλλαγή της αρίθμησης κίνησης ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ σε 0040H:0075H. Αυτή η εντολή είναι ίδια με την εντολή έρευνας SCSI

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek