Λειτουργία 25H INT 13H (0x13) (0x25 ή 37) επίπεδο διάστημα 26H συνόλου (0x26 ή 38) QuickCache ΙΙ v4.20 απεγκατάσταση 27H (0x27 ή 39) έλεγχος εγκατάστασης (QuickCache ΙΙ v4.20) 28H (0x28 ή 40) σύνολο αυτόματος κατεβαίνει 29H (0x29 ή 41) καμία λειτουργία

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


INT 13H (0x13)

Λειτουργία 25H (0x25 ή 37) > θέτει το επίπεδο διάστημα (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 25H
BX = Interval of Flush

Return: If Function Successful,
AH = 0000H

If Function Unsuccessful,
AH = status

Σχολιάζει:

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για να θέσει το επίπεδο διάστημα. Εάν η λειτουργία είναι επιτυχής το AH είναι επιστροφές 0000H άλλες AH η θέση.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 26H (0x26 ή 38) > QuickCache ΙΙ απεγκατάσταση v4.20

Call with: AH = 26H

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = status

Σχολιάζει:

Η επιστροφής θέση ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ από 0001H σε 00FFH για διακόπτει το διάνυσμα που γαντζώθηκε από ένα άλλο TSR

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 27H (0x27 ή 39) > έλεγχος εγκατάστασης (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 27H
BX = 0000H

Return: BH = Major Version
BL = Binary Minor Version

If installed,
AX = 0000H
BX = Non-zero

Σχολιάζει:

Εάν εγκαθίσταται, ο κατάλογος ΤΣΕΚΟΥΡΙΩΝ είναι 0000H και BX επιστρέφει τη διαφορετική από το μηδέν αξία.

 

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 28H (0x28 ή 40) > θέτει αυτόματος κατεβαίνει (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 28H
AL = New State

Return: If Function Successful,
AX = 0000H

If Function Unsuccessful,
AX = Status

Σχολιάζει:

Λειτουργία κλήσης με Al = 00H για να θέσει εκτός λειτουργίας και με Al = 01H για να επιτρέψει.

INT 13H (0x13)

Λειτουργία 29H (0x29 ή 41) > καμία λειτουργία (QuickCache ΙΙ v4.20)

Call with: AH = 29H

Return: AX = 0000H

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek