ΑΔΟΞΟΥ ΤΈΛΟΥΣ ABIOS πρόσβασης βραχιόνων δυνατότητας πρόσβασης μεθόδων χρονικών διευθύνσεων λεωφορείων μεταφράσεων ADP προκαταβολικός ανάκτησης Ansi API αρχιτεκτονικής ASCII χαρακτήρα ASCIIZ σειράς ASPI ΑΤΑ βοηθητικός φραγμός παραμέτρου ΖΩΝΤΑΝΟΎ ΟΝΤΟΣ συστημάτων αριθμού δυαδικών ψηφίων αρχείων BCD αποθήκευσης εφεδρικός (κωδικοποιημένο δυαδικό δεκαδικό) (BPB)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Download Data Recovery Software | Contact Us


Παράρτημα - ΙΙ

Γλωσσάριο όρων αποκατάστασης στοιχείων

ΑΔΟΞΟ ΤΈΛΟΣ: Η ανώμαλη λήξη ενός προγράμματος υπολογιστών.

ABIOS: Το ABIOS είναι ένα ΖΩΝΤΑΝΌ ΟΝ προστατεύω-τρόπου που χρησιμοποιείται από OS/2.

Πρόσβαση: Για να εντοπίσει τα επιθυμητά στοιχεία.

Βραχίονας πρόσβασης: Το τμήμα δίσκος-κίνησης που χρησιμοποιείται στα ανάγνωση-γραφής κεφάλια θέσης πέρα από μια διευκρινισμένη διαδρομή.

Δυνατότητα πρόσβασης: Ο βαθμός στον οποίο οι υπολογιστές είναι εύχρηστοι και διαθέσιμοι σε ένα ευρύ φάσμα των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με μια ή περισσότερες φυσικές ειδικές ανάγκες.

Μέθοδοι προσπέλασης: Ο κώδικας τεχνικής ή/και προγράμματος για την κίνηση των στοιχείων μεταξύ της κύριας αποθήκευσης και των συσκευών εισαγωγής/παραγωγής.

Χρόνος πρόσβασης: Το χρονικό διάστημα μεταξύ όταν απαιτείται το στοιχείο για ή απαιτείται να αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης και όταν ολοκληρώνεται η παράδοση ή η αποθήκευση.

Λεωφορείο διευθύνσεων: Η ηλεκτρική διάβαση που χρησιμοποιείται για να διαβιβάσει τις θέσεις αποθήκευσης για τα στοιχεία ή τις οδηγίες.

Μετάφραση διευθύνσεων: Η διαδικασία τη διεύθυνση ενός στοιχείου των στοιχείων ή μια οδηγία στη διεύθυνση στην κύρια αποθήκευση στην οποία πρόκειται να φορτωθεί ή να ξαναφορτωθεί.

ADP: Επεξεργασία αυτόματων δεδομένων.

Προκαταβολική ανάκτηση: Μια τεχνική για την ανάγνωση των στοιχείων από μια αργή συσκευή αποθήκευσης με να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία από απαιτείται αμέσως και με τη διατήρηση του στο γρηγορότερο μέσο έως ότου απαιτείται πραγματικά.

Θ*Ανση: Αμερικανικό εθνικό ίδρυμα προτύπων.

API: Ένα σύνολο ρουτινών που ένα πρόγραμμα εφαρμογής χρησιμοποιεί για να ζητήσει και να πραγματοποιήσει τις χαμηλότερες υπηρεσίες που εκτελούνται από το λειτουργικό σύστημα.


Αρχιτεκτονική: Η δομή του συνόλου ή μέρους ενός συγκροτήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης αναφέρεται στο σχέδιο του λογισμικού συστημάτων.

ASCII: Αρκτικόλεξο για τον αμερικανικό τυποποιημένο κώδικα για την ανταλλαγή πληροφοριών

Χαρακτήρας ASCII: Ο ευρύτατα αναγνωρισμένος κώδικας 8 μπιτ για την αντιπροσώπευση alphanumerics και άλλων χαρακτήρων της αγγλικής γλώσσας.

Σειρά ASCIIZ: Ακολουθία χαρακτήρων ASCII που ολοκληρώνονται από έναν μηδενικό, ή μηδέν, ψηφιολέξη.

ASPI: Προηγμένη διεπαφή προγραμματισμού SCSI.

ΑΤΑ: Σύνδεση προηγμένης τεχνολογίας, το σωστότερο όνομα για τη διεπαφή IDE.

Βοηθητική αποθήκευση: Αποθήκευση που συμπληρώνει την αρχική αποθήκευση του υπολογιστή, όπως τη δευτεροβάθμια αποθήκευση.

Στήριγμα: Η αντιγραφή των πληροφοριών για να παρέχει μέσα της αποκατάστασης από χαμένος ή να αλλοιώσει τα στοιχεία.

Εφεδρικό αρχείο: Ένα διπλό αντίγραφο ενός αρχείου.

BCD (κωδικοποιημένο δυαδικό δεκαδικό): Μια μέθοδος αποθήκευσης στοιχείων όπου δύο δεκαδικά ψηφία αποθηκεύονται σε κάθε ψηφιολέξη, μια στα ανώτερα τέσσερα μπιτ και άλλο στα χαμηλότερα τέσσερα μπιτ. Δεδομένου ότι μόνο οι τιμές 0 μέχρι 9 χρησιμοποιούνται σε κάθε μισό μιας ψηφιολέξης, οι τιμές BCD μπορούν να διαβαστούν ως δεκαδικοί αριθμοί σε μια δεκαεξαδική επίδειξη της μνήμης ή ενός αρχείου.

Δυαδικό: Σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ιδιοκτησία που περιλαμβάνουν μια εκλογή, μια επιλογή, ή έναν όρο των οποίων υπάρχουν δύο δυνατότητες, ή σχετικά με το σύστημα αριθμού που χρησιμοποιεί μια βάση δύο.

Δυαδικό ψηφίο: Είτε των χαρακτήρων 0 είτε 1. Αυτοί οι χαρακτήρες είναι βραχυνμένο "κομμάτι".

Σύστημα δυαδικού αριθμού: Ένα σύστημα αριθμού με μια βάση ή μια βάση δύο.

Δυαδικό σύστημα: Η βάση 2 σύστημα αρίθμησης, το οποίο χρησιμοποιεί τα ψηφία 0 και 1. Τα στοιχεία υπολογιστών μπορούν να αντιπροσωπευθούν από αυτό το σύστημα αρίθμησης.

ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ: Βασικό I/O σύστημα. Ένα σύνολο ρουτινών που λειτουργεί στενά με το υλικό για να υποστηρίξει τη μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, όπως η μνήμη, οι δίσκοι, και το όργανο ελέγχου.

Φραγμός παραμέτρου ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΟΝΤΟΣ (BPB): Πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στον τομέα των μποτών συγκεκριμένο για τις λογικές πληροφορίες κίνησης.

Φραγμός: Μια ομαδοποίηση των παρακείμενων αρχείων στοιχείων ή άλλων στοιχείων στοιχείων που αντιμετωπίζονται ως μονάδα.

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Next page

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map